งานวิจัยเพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน

งานวิจัยเพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน

22308837_870234796474602_7152549670341213551_n.jpg

ในฐานะเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการเอาชนะคอร์รัปชันสองฉบับในขณะนี้

ยุทธศาสตร์แรก คือ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ที่จัดทำโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นยุทธศาสตร์ในแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้ สามารถเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปตลอดระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยจะมีร่างยุทธศาสตร์ออกเผยแพร่ภายในปลายปีนี้

ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ “ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน” ของ สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดทางวิชาการที่ก้าวหน้ามากของบ้านเราและขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

งานวิจัยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าและพฤติกรรมของคอร์รัปชันได้ถ่องแท้กว่าปรากฎการณ์ที่เราเห็นหรือได้ยินได้ฟังมา ซึ่งจะทำให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหาไปที่ต้นเหตุแท้จริงได้ งานวิชาการยังช่วยอธิบายประเด็นที่สับสน เช่น ความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจกับสินบน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง อธิบายเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างในการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ฯ ประโยชน์สาธารณะกับคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน อธิบายกลไกที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชัน เช่น การมีกฎหมาย กฎระเบียบที่ล้าสมัยและมากเกินจำเป็น ผู้มีอิทธิพลต่อการเกิดคอร์รัปชันในรัฐวิสากิจ เป็นต้น

หลายทศวรรษที่ผ่านมาคอร์รัปชันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนตลอดเวลา งานวิจัยยังช่วยให้เราเข้าใจทิศทางของมันเพื่อหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหาย และช่วยให้เราสามารถคัดเลือกมาตรการที่นานาชาติใช้ได้ผลดีและเหมาะกับประเทศไทย เหมาะกับสถานการณ์ ส่งผลกระทบในวงกว้างและให้ผลดีในระยะยาวมากที่สุด

งานวิจัยและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับคอร์รัปชันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เลวร้ายลง แต่น่าเสียดายว่าผลงานส่วนใหญ่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อาจเป็นเพราะคุณค่าของตัวผลงานที่ไม่ตรงความต้องการใช้งาน การสืบค้นหาผลงานทำได้ยาก ไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมไว้ หลายผลงานไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทางอินเตอร์เน็ทด้วยเจตนาหรือความบกพร่องของหน่วยงานเจ้าของ หรือเพราะมีเนื้อหาที่อาจส่งผลในทางลบกับตัวผู้วิจัย

ปัจจุบันมีหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยอยู่หลายแห่ง เช่น ป.ป.ช. สกว. รัฐสภา สภาพัฒน์ฯ มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนบางแห่ง นอกจากนี้ยังมีผลงานประกอบการศึกษาระดับต่างๆ ที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งด้วย

ดังนั้นยุทธศาสตร์การวิจัยฯ จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การใช้งบประมาณและบุคลากรด้านการวิจัยเกิดประโยชน์สุงสุดร่วมกัน มีการกำหนดประเด็นวิจัยต่างๆ ที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง ครอบคลุมแต่ไม่เหวี่ยงแห ใช้วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ที่สำคัญความรู้ที่เกิดขึ้นต้องตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องได้ เช่น การแก้ไขความล่าช้าในการเอาคนโกงมาลงโทษ รูปแบบคอร์รัปชันเชิงนโยบายในกระทรวงเกษตร คอร์รัปชันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รูปแบบคอร์รัปชันใน กทม. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อของกระทรวงกลาโหม การใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิดการทุจริตในกรมสรรพากร เป็นต้น

การที่เรามีหน่วยงานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเก็บรวบรวม ประมวลความเปลี่ยนแปลงและศึกษาความต้องการของตลาด แล้วเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้สนใจทราบความคืบหน้าเป็นระยะ ก็จะช่วยพัฒนาความต่อเนื่องของงานวิจัยด้านคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่า ป.ป.ช. พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้หรือไม่
—————————
ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

กฎหมายปราบโกง เอาผิดนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง

กฎหมายปราบโกงใหม่: เอาผิดนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง

22089867_868819083282840_5625989854929522008_n.jpg

กฎหมายใหม่ของ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 เป็นมาตรการลงโทษทางอาญาที่รุนแรงกับนิติบุคคล กรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่ทำมาหากินหรือต้องติดต่อกับหน่วยงานรัฐจะต้องรู้และวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสมไว้ มิฉะนั้นอาจติดคุกหัวโตได้

มาตรการนี้ยึดหลักสากลที่ว่า เมื่อบุคคลไปติดต่อหรือค้าขายกับรัฐ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่นิติบุคคลที่เขาไปกระทำการแทน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการไปติดสินบนเพื่อให้ชนะการประมูลงานของรัฐอย่างไม่โปร่งใส กำไรและผลประโยชน์ที่ตามมาย่อมตกกับบริษัท รวมถึงผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการเอาผิดกับนิติบุคคล เหตุนี้จึงมีการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นในกฎหมายของ ป.ป.ช. ให้เอาผิดกับนิติบุคคลและผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีโทษจำคุกและโทษปรับที่อาจสูงถึงสองเท่าของความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับรัฐอันเป็นผลจากการกระทำนั้น

“ผู้กระทำผิด” ตามมาตรานี้หมายถึงบุคคลภายในหรือบุคคลนอกองค์กรก็ได้ ถ้าหากเป็น “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล” ดังนั้นจึงความผิดจึงครอบคลุมถึงการกระทำของบริษัทในเครือ ทนายความ ผู้รับทำบัญชีหรือนายหน้า ขณะที่ “ผู้รับสินบน” อาจหมายถึง เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยไม่ได้ระบุว่า “จำนวนสินบน” ต้องมากแค่ไหน ส่วน “วัตถุประสงค์ของการติดสินบน” หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล เช่น เพื่อให้มีการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว เช่นนี้ก็ผิดแล้ว

แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ในเรื่องคอร์รัปชัน สิ่งที่เรียกว่า “สินบน” นอกจากเงินทองแล้วยังหมายถึง “ผลประโยชน์” ที่อาจคิดคำนวนเป็นเงินได้และคิดคำนวนไม่ได้ เช่น การพาไปเที่ยวต่างประเทศ ช่วยฝากโรงเรียนหรือหางานให้ลูก การช่วยให้ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและอันตรายมากสำหรับธุรกิจหากกระทำอะไรลงไป

ในความเป็นจริงแล้ว มาตรา 123/5 นี้มีเจตนาที่ดี ต้องการส่งเสริมให้เอกชนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันทางการค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวให้กับทุกคน ดังนั้นหากนิติบุคคลพิสูจน์ได้ว่า ตนตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าวและได้จัดให้มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในการป้องกันการทุจริตอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีกรณีผิดพลาดทำนองเกิดนี้ขึ้นนิติบุคคลนั้นก็ไม่ต้องรับผิดหรือได้รับโทษต่ำ

ยังมีข้อดีที่เป็นผลพลอยได้จากการที่นิติบุคคลได้จัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เช่นว่านี้ไว้ ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก ได้แก่

ตามมาตรา 19 ของ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นเสนอราคาเพื่อขายสินค้าหรือบริการให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีนโยบายและมาตรการขั้นต่ำในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดด้วย ซึ่งมาตรการและนโยบายขั้นต่ำที่ว่านี้กำลังอยู่ระหว่างจัดทำ แต่เชื่อว่าคงไม่ต่างจากสิ่งที่พึงกระทำตาม ม. 123/5 ที่กล่าวมาแล้วมากนัก

ประโยชน์ประการต่อมา การที่บริษัทมีนโยบายและมาตรการที่ดีในการป้องกันการให้สินบน นอกจากเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแล้ว ยังเกิดผลดีให้กับองค์กรเองจากการที่ได้วางระบบตรวจสอบภายในอย่างเข้มแข็งทำให้ทุกเรื่องให้ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ทุกขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ป้องกันมิให้เกิดโอกาสที่คนจะหลงผิดทุจริตได้ เกิดการรักษาระเบียบวินัยและสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างรับผิดชอบให้เกิดขึ้น

ตัวอย่างการมีนโยบาย มีระบบควบคุมภายในและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตที่ดีที่สุดในบ้านเราเวลานี้น่าจะเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ขณะนี้ ป.ป.ช. ได้จัดทำ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม” ฉบับทางการ ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดได้แล้วที่ https://www.nacc.go.th/download/article/article_20170926135334.pdf

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

6/10/60 (Edited Version)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

คอร์รัปชันในมุมมองนักธุรกิจ: ตัวฉุดรั้งประเทศ

คอร์รัปชันในมุมมองนักธุรกิจ: ตัวฉุดรั้งประเทศ

ดัชนี “ขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก” ครั้งล่าสุด ไทยได้รับการขยับอันดับขึ้นจากปีที่แล้วอันดับที่ 34 มาเป็น 32 ด้วยคะแนนดีขึ้นจาก 4.6 คะแนน เป็น 4.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 และมีแนวโน้ม (Trend) ในปีข้างหน้าเป็นบวก เปลี่ยนจากการสำรวจครั้งก่อนที่เป็นลบ

Global Competitiveness Index 2017-2018 ยังชี้ให้เห็นว่า คอร์รัปชันกำลังเป็นปัญหาร้ายแรงอันดับต้นๆ ต่อการทำธุรกิจในประเทศไทย (Most Problematic Factors for Doing Business) โดยปีที่แล้วเป็นปัญหารุนแรงอันดับ 3 คะแนน 11.3 แต่การสำรวจล่าสุดพบว่าดีขึ้นโดยลดความรุนแรงลงไปเป็นอันดับที่ 5 ด้วยคะแนน 10.1 (อันดับต้นๆ/คะแนนมากไม่ดี) ซึ่งเข้าใจว่าคะแนนนี้จะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ที่จัดทำทุกปีโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI)

แม้อันดับโลกของไทยจะอยู่ที่ 32 เป็นรองประเทศในอาเซียนเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น แต่เมื่อศึกษาข้อมูลที่บ่งชี้เกี่ยวกับสภาพคอร์รัปชันของไทย ก็จะเข้าใจว่าคอร์รัปชันเป็นตัวรั้งประเทศไทยให้ย่ำแย่กว่าลาว อินโดนีเซีย เวียตนามและกัมพูชา จากหัวข้อสำรวจต่อไปนี้

1. จริยธรรมและการคอร์รัปชัน (Ethics and Corruption) ไทยได้ที่ 86 ต่ำกว่าสิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เวียตนาม แต่ดีกว่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์

2. โอกาสที่เงินทุนของรัฐจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด (Diversion of Public Funds) ไทยได้ที่ 80 เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนเหมือนในข้อ 1 และในข้อต่อๆ ไปก็เช่นกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับก็เพียงเล็กน้อย

3. ความไว้วางใจของสาธารณชนต่อนักการเมือง (Public Trust in Politicians) ไทยหล่นไปอยู่อันดับที่ 103 น่าสนใจว่าหัวข้อนี้ประเทศที่ร่ำรวยอย่าง สเปน อิตาลี ฮังการี ล้วนมีอันดับต่ำกว่าไทยทั้งสิ้น

4. การจ่ายเงินสินบน (Irregular Payments and Bribes) ไทยได้อันดับที่ 72 โดยข้อนี้เวียตนามและอินโดนีเซีย ตกลงมาต่ำกว่าไทย

5. ความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม (Judicial Independence) ข้อนี้ไทยทำได้ดีคือขึ้นมาอยู่อันดับที่ 62 แต่ก็ยังตามหลังสิงค์โปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย ข้อนี้ประเทศที่ร่ำรวยอย่าง อิตาลี เกาหลีใต้ ก็มีคะแนนต่ำกว่าไทย

6. การใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (Favoritism in Decisions of Government Officers) ไทยได้อันดับที่ 71 ดีกว่าหลายประเทศรวมทั้งสเปน เกาหลีใต้ รัสเซีย

บางทีเพียงแค่เราควบคุมคอร์รัปชันได้ดีกว่านี้ ประเทศไทยอาจมีอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มอีกมากมายก็เป็นได้

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
28/9/60

Leave a comment

Filed under Uncategorized

งานวิจัยเพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน

งานวิจัยเพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน

22308837_870234796474602_7152549670341213551_n.jpg

ขณะนี้กำลังมีการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อการเอาชนะคอร์รัปชันสองฉบับ โดยผมในฐานะเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

ยุทธศาสตร์แรก คือ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ที่จัดทำโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นยุทธศาสตร์ในแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้ สามารถเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปตลอดระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยจะมีร่างยุทธศาสตร์ออกเผยแพร่ภายในปลายปีนี้

ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ “ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน” ของ สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดทางวิชาการที่ก้าวหน้ามากของบ้านเราและขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

เพื่อต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชันเราจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัย ที่ช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าและพฤติกรรมของคอร์รัปชันได้ถ่องแท้กว่าปรากฎการณ์ที่เราเห็นหรือได้ยินได้ฟังมา เพื่อให้สามารถหาทางแก้ไขปัญหาไปที่ต้นเหตุแท้จริงได้ งานวิชาการยังช่วยอธิบายประเด็นที่สับสน เช่น ความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจกับสินบน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง อธิบายเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างในการคอร์รัปชันเชิงนโยบายระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ฯ ประโยชน์สาธารณะกับคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน อธิบายกลไกที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชัน เช่น การมีกฎหมาย กฎระเบียบที่ล้าสมัยและมากเกินจำเป็น ผู้มีอิทธิพลต่อการเกิดคอร์รัปชันในรัฐวิสากิจ เป็นต้น

หลายทศวรรษที่ผ่านมาคอร์รัปชันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนตลอดเวลา งานวิจัยยังช่วยให้เราเข้าใจทิศทางของมันเพื่อหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหาย และช่วยให้เราสามารถคัดเลือกมาตรการที่นานาชาติใช้ได้ผลดีและเหมาะกับประเทศไทย เหมาะกับสถานการณ์ ส่งผลกระทบในวงกว้างและให้ผลดีในระยะยาวมากที่สุด

งานวิจัยและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับคอร์รัปชันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เลวร้ายลง แต่น่าเสียดายว่าผลงานส่วนใหญ่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อาจเป็นเพราะคุณค่าของตัวผลงานที่ไม่ตรงความต้องการใช้งาน การสืบค้นหาผลงานทำได้ยาก ไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมไว้ หลายผลงานไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทางอินเตอร์เน็ทด้วยเจตนาหรือความบกพร่องของหน่วยงานเจ้าของ หรือเพราะมีเนื้อหาที่อาจส่งผลในทางลบกับตัวผู้วิจัย

ปัจจุบันมีหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยอยู่หลายแห่ง เช่น ป.ป.ช. สกว. รัฐสภา สภาพัฒน์ฯ  มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนบางแห่ง นอกจากนี้ยังมีผลงานประกอบการศึกษาระดับต่างๆ ที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งด้วย

ดังนั้นยุทธศาสตร์การวิจัยฯ จึงมุ่งหมายที่จะทำให้การใช้งบประมาณและบุคลากรด้านการวิจัยเกิดประโยชน์สุงสุดร่วมกัน มีการกำหนดประเด็นวิจัยต่างๆ ที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง ครอบคลุมแต่ไม่เหวี่ยงแห ใช้วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ที่สำคัญความรู้ที่เกิดขึ้นต้องตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้เกี่ยวข้องได้ เช่น การแก้ไขความล่าช้าในการเอาคนโกงมาลงโทษ รูปแบบคอร์รัปชันเชิงนโยบายในกระทรวงเกษตร คอร์รัปชันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รูปแบบคอร์รัปชันใน กทม. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อของกระทรวงกลาโหม การใช้ดุลยพินิจที่ก่อให้เกิดการทุจริตในกรมสรรพากร เป็นต้น

การที่เรามีหน่วยงานทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเก็บรวบรวม ประมวลความเปลี่ยนแปลงและศึกษาความต้องการของตลาด แล้วเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้สนใจทราบความคืบหน้าเป็นระยะ ก็จะช่วยพัฒนาความต่อเนื่องของงานวิจัยด้านคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่า ป.ป.ช. พร้อมที่จะทำหน้าที่นี้หรือไม่

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

5/10/60

Leave a comment

Filed under Uncategorized

อปท. มีแต่เรื่องโกง…จริงหรือ?

อปท. มีแต่เรื่องโกง…จริงหรือ?

ทุกวันนี้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนมากถูกร้องเรียน ถูกสอบสวนหรือตั้งข้อทักท้วง โดย ป.ป.ช. และ สตง. จนหลายรายถูกตัดสินว่ามีความผิดต้องชดใช้หรือถูกเรียกเงินคืน รวมทั้งตกเป็นจำเลยขึ้นโรงขึ้นศาล

แต่มีคำถามว่ากรณีเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการคอร์รัปชันใช่หรือไม่?

ด้วยบทบาทหน้าที่ทำให้ อปท. มีงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากและยังมีอำนาจตามกฎหมายในการอนุญาตอนุมัติที่ให้คุณให้โทษกับประชาชนและพ่อค้านักธุรกิจในพื้นที่มากมาย

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะได้ยินเรื่องร้องเรียนว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้น แต่หากพิจารณาจะพบว่าเรื่องเหล่านั้นมีพฤติกรรมและปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้

1. พฤติกรรมที่เป็นการคอร์รัปชันจริง

2. พฤติกรรมที่เป็นการทำผิดฐานประพฤติมิชอบหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ จากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือทำในสิ่งที่ไม่มีระเบียบรองรับ (ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก)

3. พฤติกรรมที่ถูกสอบสวนหรือตั้งข้อทักท้วง เหตุเพราะมีข้อขัดแย้งหรือ “มุมมองที่ต่างกัน” ในการตีความตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ ระหว่าง อปท. กับ สตง. เช่น การใช้จ่ายเกินความจำเป็น ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า ไม่เหมาะสม ไม่มีอำนาจ ผิดวัตถุประสงค์ เป็นต้น

4. พฤติกรรมที่ “ผิดกฎหมายในทางเทคนิคหรือความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการทางกฎหมาย” เช่น กรณีการถ่ายโอนภารกิจ/อำนาจหน้าที่/ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานยังไม่สมบูรณ์ และ การทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ อปท. ในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

5. บางกรณีเป็นเพราะมาตรฐานการตีความที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่ สตง. ในแต่ละพื้นที่

6. พฤติกรรมที่อาจมีหรือไม่มีเจตนาหาผลประโยชน์ส่วนตัวก็ได้ เช่น กรณีผู้บริหาร อปท. ต้องวิ่งเต้น เพื่อของบสนับสนุนจากกระทรวง หรือกรณีที่ต้องพึ่งพาหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่มักมีการติดสินบนหรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษจำนวนมาก

จากที่กล่าวมา จึงเห็นได้ว่า “ไม่ใช่ทุกกรณีที่เป็นการคอร์รัปชัน” เพราะมีหลายเรื่องเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย การตีความและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก อปท.

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของ อปท. ให้สำเร็จจึงต้องทำความเข้าใจ และลงมือทำหลายอย่างไปพร้อมๆ กันครับ

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

“ร้องเรียนที่ไหน”  เมื่อโดนรีดไถ พบเห็นพฤติกรรมคอร์รัปชัน

“ร้องเรียนที่ไหน”
เมื่อโดนรีดไถ พบเห็นพฤติกรรมคอร์รัปชัน

1. ป.ป.ช. สายด่วน 1205
2. ป.ป.ท. (ศอตช.) สายด่วน 1206
3. สตง. โทรศัพท์ 02 2718000
4. สำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1111
5. คสช. สายด่วน 1299 และ ตู้ ปณ. 444
6. ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน 1567 (ก. มหาดไทย)
7. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวง (ศปท.)
8. ร้องเรียนโดยตรงที่หน่วยงานนั้นๆ หรือ หน่วยงานต้นสังกัด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการไปร้องเรียน :

1. หน่วยงานที่รับแจ้งปัญหาคอร์รัปชันมีหลายแห่ง แต่ตามกฎหมายแล้ว “ทุกคดีจากทุกหน่วยงานต้องส่งไปให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ดำเนินการทางคดี” ขณะที่ สตง. มีอำนาจให้ลงโทษทางวินัยและการมีคำสั่งทางปกครอง แต่ไม่รวมคดีอาญา

2. การมีหลายหน่วยงานรับร้องเรียนถือเป็นเรื่องดี ทำให้คนสามารถเลือกไปยังที่ตนสะดวกและไว้วางใจ โดยหน่วยงานเหล่านั้นควรแจ้งให้ประชาชนรับรู้ด้วยว่า เมื่อรับเรื่องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปเป็นอย่างไร ใช้เวลาแค่ไหน ผู้ร้องเรียนจะติดตามเรื่องได้อย่างไร

3. การยื่นเรื่องต่อ สตง. และ คสช. หรือหน่วยทหาร อาจช่วยให้เรื่องบางประเภทคลี่คลายเร็วขึ้นหรือหยุดความเสียหายได้ ขณะที่การร้องเรียนโดยตรงที่หน่วยงานอาจมีการตัดตอนช่วยเหลือกัน

4. พบได้เสมอว่า ผู้เดือดร้อนหรือพบเห็นการคอร์รัปชัน “มักไปยื่นเรื่องกับทุกหน่วยงาน” ที่ตนเชื่อว่าเป็นประโยชน์ เหตุนี้ทำให้ข้อมูลและสถิติของคดีในภาพรวมคลาดเคลื่อน หน่วยงานต่างๆ ทำงานซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากรและล่าช้า ขณะที่พยานหรือผู้ถูกสอบสวนก็เกิดภาระ เดือดร้อนรำคาญ

ปัญหานี้ รัฐควรศึกษาว่า ทำไมคนจึงยอมเสี่ยงภัย เสียเวลา เสียทั้งค่าเดินทางและค่าจัดทำเอกสาร เพื่อไปร้องเรียนยังที่ต่างๆ มากมาย แม้ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานนั้นจะมีอำนาจหน้าที่หรือไม่ อย่างเช่น รัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมถึงสำนักข่าวและองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายเลย

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
8/9/60

Leave a comment

Filed under Uncategorized

คอร์รัปชันในวงการกีฬา

คอร์รัปชันในวงการกีฬา

สงสัยมาตลอดว่าทำไมเขาถึงแข่งกันตั้งสมาคมกีฬา แย่งกันเป็นนายกสมาคม เมื่อได้เป็นแล้วใครจะด่าจะแช่งอย่างไรก็ไม่สน

จนเร็วๆ นี้มีเพื่อนๆ ในวงการกีฬามาเล่าให้ฟังถึงผลประโยชน์มหาศาลที่สาระพัดจะตักตวงเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ทั้งโกงเงินหลวง โกงงบสนับสนุน เบียดบังรายได้สมาคม ใช้เครดิตของสมาคมไปทำมาค้าขาย เอาเปรียบนักกีฬา รวมถึงระบบเส้นสายและโกงกันเองในวงการ ฟังแล้วน่าตื่นเต้นไว้มีโอกาสจะเรียบเรียงมาเล่าให้ฟังกันครับ
.
วันนี้เอาเรื่อง “สนามกีฬาหัวหมาก” ศูนย์กีฬาหลักและที่ตั้งของการกีฬาแห่งประเทศไทย มาเปิดประเด็นหาสาเหตุของความเสื่อมโทรมในวงการก่อน
.
ใครที่ไปใช้บริการหรือผ่านไปมาเคยสงสัยไหมครับว่า สนามกีฬาที่ใหญ่สุดของประเทศแห่งนี้เขามีไว้ “เพื่อสุขภาพและการกีฬาของประชาชน” หรือเพื่อเป็นที่ตั้งร้านค้าสถานบันเทิงกันแน่
.
เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า (ติดถนนรามคำแหง) และด้านหลัง (ติดซอยรามคำแหง 24) จะมีเต๊นท์ขายอาหาร สินค้าและเครื่องดื่มสาระพัดเต็มไปหมด เปิดเครื่องเสียงครึกโครมกันตั้งแต่สี่โมงเย็นยันมืดค่ำ
.
บริเวณด้านหน้าตลอดแนว มีการตั้งร้านค้าแน่นขนัดรุกเข้าไปในสนามหญ้าที่เคยใช้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน แถมยังยึดพื้นที่ขนาดประมาณสองสนามบาสเก็ตบอลล์ไปเป็นที่ตั้งวางตู้เก็บสินค้าด้วย
.
บริเวณด้านหลัง ทั้งฝั่งประตูใกล้กับ ม.รามคำแหง และ ม.อัสสัมชัญ ก็เต็มไปด้วยร้านค้าไม่ต่างกันสักเท่าไหร่
.
ที่น่าผิดหวังมากคือ เย็นวันไหนก็ตามที่อยากจะเข้าไปออกกำลังกาย คุณจะพบว่ามันไม่ปลอดภัย ไม่สะอาด ไม่ร่มรื่นเหมือนก่อน เพราะเต็มไปด้วยรถเก๋ง รถกะบะ มอเตอร์ไซค์วิ่งกันไปมา บริเวณใกล้ร้านค้าเต็มไปด้วยรถที่มาจอดกินอาหารและช้อปปิ้ง พื้นที่นั่งพักผ่อน ออกกำลังหรือเล่นกีฬาแบบสบายๆ จึงถูกจำกัดไปมาก
.
เรื่องแบบนี้จะหาคำอธิบายจาก รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา หรือ ผู้ว่า กกท. ดีครับ

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
8/9/60

Leave a comment

Filed under Uncategorized