Monthly Archives: December 2016

กฎหมายปราบคอร์รัปชัน

กฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญใหม่ จำนวนมากได้เริ่มกระบวนการจัดทำแล้ว ในจำนวนนี้มีกฎหมายและมาตรการประมาณ 30 รายการที่จะผลกระทบกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีอย่างน้อย 10 ฉบับที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นรัฐบาลควรเปิดให้สาธารชนได้รับรู้เป้าหมายแนวทางของกฎหมายและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และควรเปิดให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำด้วย เพื่อสร้างการยอมรับและความร่วมมือที่ดีต่อไป

15202746_695782573919826_2488410628467414968_n.jpg

      กฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญใหม่: หลักประกันเพื่อเอาชนะคอร์รัปชัน

ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการ “จัดทำกฎหมายขึ้นใหม่หรือปฏิรูปกฎหมายเดิม” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้ว ในจำนวนนี้มีกฎหมายอย่างน้อย 22 ฉบับและมาตรการอื่นที่มิใช่กฎหมายอีก 8 เรื่อง ที่จะส่งเสริมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ร.บ. การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม กฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวมกับกฎหมายและมาตรการที่มีบังคับใช้อยู่แล้ว เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ในกระบวนการนิติบัญญัติกำลังมีการพิจารณากฎหมายสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างมาก ได้แก่

  1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ….
  2. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ
  3. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ..
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐ พ.ศ….

มาตรการทั้งหมดนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งในการต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชัน เพราะเป็นการวางระบบการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันให้เข้มแข็งอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จในการแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศ และเนื่องจากกฎหมายลูกเหล่านี้เป็นการขยายความจากร่างรัฐธรรมนูญฯ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือจากประชาชน รัฐบาลควรสร้างความชัดเจนเสียแต่วันนี้ว่าแต่ละมาตรการที่กล่าวนั้นมีเพื่ออะไร แนวทางเป็นอย่างไร ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรและในกระบวนการจัดทำรายละเอียดนั้นจะยึดโยงหรือสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ อย่างไร

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

23 พฤศจิกายน 2559

(เอกสารประกอบ 1)

รายชื่อกฎหมายลูกและมาตรการให้เป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้ว                                        (คัดเฉพาะที่จะส่งผลต่อการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน) 

1. การจัดทำกฎหมายโดยพิจารณาจัดทำ ขึ้นใหม่หรือปฏิรูปกฎหมาย จำนวน 22 ฉบับ

1.1 พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต *****

1.2 พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

1.3 พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)

1.4 พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

1.5 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง

1.6 กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ***

1.7 กฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ

1.8 กฎหมายการบริหารงานการงบประมาณและการดำเนินงานอื่นขององค์กรอัยการ

1.9 กฎหมายปฏิรูปตำรวจ *****

1.10 กฎหมายปฏิรูปการศึกษา

1.11 กฎหมายการจัดตั้งองค์กรอิสระของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

1.12 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการ รวมถึงฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐ ในหมวด 5 (หรือ ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ…) ***

1.13 เกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ/การเปิดเผยข้อมูล/ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ (ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. …) *****

1.14 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ***

1.15 คณะผู้ไต่สวนอิสระหาข้อเท็จจริงกรณีกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าร่ำรวยผิดปรกติ

1.16/17. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่าง ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

1.18 การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน (ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ) ***

1.19/20/21. การปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล (ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณฯ ร่าง พ.ร.บ. การเงินการคลังภาครัฐฯ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะฯ)

1.22การจ่ายเงินแผ่นดิน (ร่าง พ.ร.บ. การเงินและการคลังภาครัฐฯ)

2. การดำเนินการโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย 8 รายการ

2.1 ม. 25 ว. 2 – 3          สิทธิเสรีภาพของประชาชนและอำนาจในการฟ้องร้องรัฐ

2.2 ม. 35                 การควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ

2.3 ม. 65, 275              การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหลังจากการออกกฎหมายแล้ว

2.4 ม. 76 ว.1, 258 ข. (3) การพัฒนาระบบราชการ และการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.5 ม. 76 ว.3, 258 ข. (4) มาตรฐานทางคุณธรรมจริธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐ *****

2.6 ม. 77, 258 ค.(1)(3)(4) การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น RIA/ การรับฟังความคิดเห็น ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น ***

2.7 ม. 78, 2588 ก. (1)    ส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

2.8 ม. 276, 219            มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. และ ครม. *****

———————————————————————————–

หมายเหตุ

***   5 เรื่องสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก ได้แก่ ข้อ 1.6 1.12 1.14 1.18 และ 2.7

***** 5 เรื่องสำคัญที่สังคมข้องใจว่าจะทำได้แค่ไหน ได้แก่ ข้อ 1.1 1.9 1.13 และ 2.5 2.8

(เอกสารประกอบ 2)

รายชื่อ กฎหมายและมาตรการของรัฐที่จะส่งผลต่อการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างมาก

(รายชื่อนี้คัดแยกมาจากเอกสารประกอบ 1)

  1. กฎหมายลูกและมาตรการให้เป็นไปตามร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้ว

1.1 การจัดทำกฎหมายโดยพิจารณาจัดทำ ขึ้นใหม่หรือปฏิรูปกฎหมาย จำนวน 6 ฉบับ

1.1.1 พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)

1.1.6 กฎหมายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ป.ป.ท.)

1.1.9 กฎหมายปฏิรูปตำรวจ (ตช.)

1.1.12 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐ

ดำเนินการ รวมถึงฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐ ในหมวด 5 (หรือ ร่าง

พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ…) (สร./สคก./ยธ.)

1.1.13 เกี่ยวกับการใช้สิทธิของบุคคลและชุมชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ

ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ/การเปิดเผยข้อมูล/ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ

(ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. …) (สร.)

1.1.14 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม (กพ.)

1.1.18 การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไก

ป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน (ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ)

1.2 การดำเนินการโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการออกกฎหมาย จำนวน 3 รายการ

1.2.5 ม. 76 ว.3, 258 ข. (4) มาตรฐานทางคุณธรรมจริธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐ (ก.พ.)

1.2.6 ม. 77, 258 ค.(1)(3)(4) การจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น RIA/ การรับฟังความคิดเห็น

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ลดระบบกรรมการและลดระบบการอนุญาตที่ไม่จำเป็น (สคก.)

1.2.8 ม. 276, 219 มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. และ ครม.

(ศาล รธน. และองค์กรอิสระ)

2. กฎหมายสำคัญที่อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติและอยู่ในความสนใจของสังคม

  • พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ
  • พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. … (ตามขข้อเสนอของ สปช.และ สปท.)
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐ พ.ศ….
Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized