Monthly Archives: January 2016

อยากรู้จริงต้องมาฟัง…สถานการณ์คอร์รัปชันไทย

อยากรู้จริงต้องมาฟัง….

สถานการณ์คอร์รัปชันไทย กับ สิ่งที่คนไทยต้องร่วมมือกันทำต่อไปเพื่อกำจัดคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป

เวทีวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดย ผู้รู้และผู้ลงมือต่อสู้ด้วยในที่กล้าหาญ

12647101_552173104947441_4161440752219087123_n.jpg

การเสวนาประกอบด้วย 2 ช่วงสำคัญ คือ

ช่วงแรก นำเสนอผลการสำรวจและบทวิเคราะห์

  1. “ดัชนีชีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทย 2558 (Corruption Perceptions Index :CPI)               โดย รศ. ดร.จุรี วิจิตร วาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทย
  2. “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชัน 2558” ( Corruption Situation Index :CSI)                                    โดย รศ.ดร.เสวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ช่วงที่สอง การวิเคราะห์ วิจารณ์ และทิศทางการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรมเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการเสวนา เรื่อง  ชนะแน่ หรือ แพ้แท้จริง กับการโกงชาติ  โดย

– นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

– รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช. กระทรวงศึกษาธิการ และ อดีตอธิการบดี ม. ธุรกิจบัณฑิต

– ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– นายอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

– นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

ดำเนินการเสวนาโดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ

 

องค์กรฯ มุ่งหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้จะช่วยสร้างแนวทางในการขับเคลื่อนการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

นโยบายประชานิยม…

“นโยบายประชานิยม” เป็นวังวนทางการเมืองที่วันนี้ยังไม่เห็นทางหยุดยั้งได้ เพราะใครก็ตามที่เข้ามามีอำนาจก็ต้องคิดหารูปแบบใหม่ๆ ออกมา เพื่อสร้างผลงานสร้างคะแนนนิยม แม้จะเรียกชื่อต่างกันไป เช่น “ประชารัฐ” ในปัจจุบัน

www.diariodelcusco.com.jpg

นโยบายประชานิยม : ปัญหาเยอะ..แต่รู้ใจชาวบ้าน

ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา เราได้เห็นวัฒนธรรมการเมืองที่เหล่าผู้มีอำนาจบริหารประเทศแข่งกันสร้างขึ้นเพื่อเรียกคะแนนนิยมและสร้างการสนับสนุนจากประชาชน ด้วยการออกนโยบายใหม่ๆ ที่มุ่งหยิบยื่นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ทันทีให้แก่ประชาชน นั่นคือ “นโยบายประชานิยม” หรืออาจเรียกในชื่ออื่นต่างกันไป เช่น ประชารัฐ ในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ประชาชนก็เรียนรู้ด้วยเช่นกันว่า โครงการประเภทนี้เกิดขึ้นได้เพราะประชาชนมีพลังที่สามารถแปรเป็นอำนาจทางการเมืองได้ มันมิใช่แค่หลักการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นอำนาจที่จับต้องได้ เป็นอำนาจต่อรองที่ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรและผลประโยชน์บางอย่าง ทั้งโอกาส ทรัพย์สิน การศึกษาและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คนจำนวนมากจึงเรียกร้องและพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายที่ตอบสนองพวกเขาให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน

โครงการประชานิยมที่ดีก็มีอยู่บ้าง แม้หลายกรณีจะมีลักษณะคล้ายกับเป็นนโยบายรัฐสวัสดิการหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแจกจ่ายผลประโยชน์แบบง่ายๆ ไม่ยั่งยืน รวมทั้งพบว่ามีการทุจริตในขั้นตอนต่างๆ อย่างมาก ทำให้โครงการเกิดความเสียหายจนกลายเป็นภาระใหญ่ต่อประชาชนและสังคมได้ในอนาคต

“นโยบายประชานิยม” จึงเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่วันนี้ยังไม่เห็นทางหยุดยั้งได้ เพราะใครก็ตามที่เข้ามามีอำนาจก็ต้องคิดหารูปแบบใหม่ๆ ออกมา ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะสติปัญญา มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเพื่อป้องกันและจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สังคมจึงต้องรู้ทัน ต้องคอยเฝ้าระวัง ช่วยกันตีกรอบสร้างมาตรการตรวจสอบอย่าปล่อยให้ทำเกินเลยจนสร้างความเสียหายให้กับอนาคตของลูกหลานและประเทศชาติจนยากต่อการแก้ไขเยียวยาได้

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

15/1/59

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก diariodelcuso.com

Leave a comment

Filed under Uncategorized

อุทยานราชภักดิ์ : ต้องทำให้ความจริงปรากฏ

อุทยานราชภักดิ์ เป็นโครงการที่จัดสร้างได้อย่างสมศักดิ์ศรี  มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถานที่โดยรอบก็สง่างามร่มรื่น สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนได้เป็นอย่างดี

อุทยานราชภักดิ์ จึงมีความสำคัญต่อจิตใจและความศรัทธาของคนไทยในความเป็นชาติและคุณูปการของบรรพกษัตริย์ไทย สมควรที่ผู้ริเริ่มโครงการและทุ่มเททำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจจะได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม

แต่น่าเสียดายที่มีข่าวคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทำให้ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ผู้คนกลับพูดกันแต่เรื่องคอร์รัปชัน แทนที่จะพูดถึงสิ่งดีๆ เกี่ยวกับอุทยานแห่งนี้

ดังนั้น เพื่อให้ความยิ่งใหญ่ ความศรัทธาและความดีงามที่ทุกคนตั้งใจกลับคืนมา ทุกฝ่ายต้องทำให้ความจริงปรากฏ

 

ดร. มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

3/1/59

อ่านเพิ่มเติม : เพื่ออุทยานราชภักดิ์ที่สง่างามS__12640330.jpg

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การตรวจสอบทุจริตในอุทยานราชภักดิ์

S__17170449.jpgการตรวจสอบทุจริตในโครงการอุทยานราชภักดิ์ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน จำเป็นต้องมีการเปิดเผยรายชื่อผู้รับเหมาหรือคู่สัญญาทั้งหมด เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น

อ่านข้อเสนอแนะและประเด็นตรวจสอบจากเอกสารนี้ : ต้องเปิดเผยรายชื่อคู่สัญญาในโครงการอุทยานราชภักดิ์

Leave a comment

Filed under Uncategorized