Monthly Archives: May 2015

ผลงานในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ของ รัฐบาล คสช. สนช. และ สปช. ในรอบ ๑ ปี

ผลงานการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาล ในรอบ 1 ปี

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

โครงการสร้างความโปร่งใสในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ – EITI

EITI-Extractive-Industries-Transparency-Initiative.jpg

โครงการสร้างความโปร่งใสในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ หรือ EITI เป็นมาตรการที่ทุกฝ่ายมาตกลงร่วมกันเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล ที่ประชาชนสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาคอร์รัปชันแล้วยังช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

(การสกัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ)

อ่านบทความคลิ้กที่นี่  EITI โครงการสร้างความโปร่งใสในการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รัฐธรรมนูญ กับ การต่อต้านคอร์รัปชัน (ตอนที่ 1)

สาระในร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา คอร์รัปชัน (ตอน 1)

สาระในร่างรัฐธรรมนูญฯ 315 มาตรา มีหลายมาตราที่เอื้อประโยชน์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เอกสารนี้จึงรวบรวมและจัดกลุ่มของมาตราเหล่านั้นไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติม แม้ว่ายังมีหลายประเด็นที่โต้แย้งกันในสังคมถึงความเหมาะสม หรือบ้างก็ว่ามากไปน้อยไป หรือไม่เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

ข้อมูลในเอกสารชุดนี้จึงยังไม่ได้เป็นการเสนอความเห็นใดๆ ของผู้รวบรวม ต่อมาตรการที่ปรากฎในร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้

Leave a comment

Filed under Uncategorized