Monthly Archives: October 2014

ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน

บทความ การปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การป้องกันคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม

แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ใน SOEs

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ปฏิรูปการเลือกตั้ง สส. เพื่อป้องกันคนโกงเข้าสภา

ปฏิรูปการเลือกตั้ง

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การป้องกันคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปฏิรูป การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Leave a comment

Filed under Uncategorized